Lt. Col. Usha Suresh (Retd.)

Sri. W. J. Suthan

Sri. P. K. Padmanabhan

Sr. K. V. Vasudevan

Sri. Varghese Kappil

Sri. O. K. Sivaraman

Lt.Col. Usha Suresh(Retd.)

Board Member, Kexcon

Sri. W. J. Suthan

Board Member, Kexcon

Sri. P. K. Padmanabhan

Board Member, Kexcon

Sri. K. V. Vasudevan

Board Member, Kexcon

Sri. Varghese Kappil

Board Member, Kexcon

Sri. O. K. Sivaraman

Board Member, Kexcon