കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്-സർവീസ്മെൻ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ (കെക്സ്കോൺ)

14.12.1995ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ GO(Ms)588/95/GAD പ്രകാരം 'എക്സ്-സർവ്വീസ്‌മെൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ’ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. കോർപ്പറേഷന്റെ രൂപീകരണം, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി 26.3.1996ലെ ജി‌ഒ (എം‌.എസ്) നമ്പർ.85/96/ജിഎഡി പ്രകാരം സൈനിക് വെൽഫെയർ ഡയറക്ടറെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു.

“കേരള സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്-സർവീസ്മെൻ കോർപ്പറേഷന്റെ” (‘കെക്സ്കോൺ’ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു) രജിസ്ട്രേഷനും പ്രവർത്തനത്തിനും സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയും 50 ലക്ഷം രൂപ അംഗീകൃത ഓഹരി മൂലധനമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. 2000 ജൂൺ 23-ന്‌ ജി‌ഒ നമ്പർ.409/2000/ജി‌എഡി വഴി അതിന്റെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ സ്ഥാപിതമായ ‘കെക്സ്കോൺ’ കേരള സർക്കാരിന്റെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ (സൈനിക് വെൽ‌ഫെയർ) കീഴിൽ 2001 ഡിസംബർ 03 ന് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.

ഇത് വിമുക്തഭടന്മാരുടെയും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയും വികസനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി സ്ഥാപിതമായ കേരള സർക്കാരിന്റെ പൂർണ അധീനതയിലുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്.    തുടർന്ന് വായിക്കു ...

Chief Minister of Kerala
ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളം
chiefminister@kerala.gov.in
Secretary (GAD-Sainik Welfare)
ശ്രീ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് ഐഎസ്
സെക്രട്ടറി (ജി എ ഡി സൈനികക്ഷേമം)
secy.swd@kerala.gov.in
Chairman, Kexcon
ലെഫ്. കേണൽ ശശിധരൻ എം.കെ(റിട്ട)
ചെയർമാൻ
chairman.kex@kerala.gov.in
Managing Director, Kexcon
ലെഫ്. കേണൽ പി.കെ സതീഷ്കുമാർ(റിട്ട)
മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ
md.kex@kerala.gov.in

 

Lt. Col. Usha Suresh (Retd.)

Sri. W. J. Suthan

Sri. P. K. Padmanabhan

Sr. K. V. Vasudevan

Sri. Varghese Kappil

Sri. O. K. Sivaraman

ലെഫ്. കേണൽ ഉഷ സുരേഷ് (റിട്ട)

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ

ശ്രീ ഡബ്യു. ജെ. സുതൻ

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ

ശ്രീ പി . കെ. പദ്മനാഭൻ

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ

ശ്രീ കെ. വി. വാസുദേവൻ

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ

ശ്രീ വര്ഗീസ് കാപ്പിൽ

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ

ശ്രീ ഒ. കെ. ശിവരാമൻ

കെക്സ്കോൺ ബോർഡ് മെമ്പർ